fbpx

राम तुझा तुजपाशी

राम राम राम अवघेचि म्हणती कोणी न जाणती आत्माराम!

राम राम राम अवघेचि म्हणती कोणी न जाणती आत्माराम!
राम राम राम अवघेचि म्हणती कोणी न जाणती आत्माराम!

                                    राम हा कालचा सूत दशरथाचा, अनंत युगांचा आत्माराम!
                                 राम राम राम अवघेचि म्हणती कोणी न जाणती आत्माराम!

                            त्या रामासी हा राम ठावे जरी असता, शरण का जाता वसिष्ठासी!
                               राम राम राम अवघेचि म्हणती कोणी न जाणती आत्माराम!

                                      तुका म्हणे राम तुझा तुजपाशी, पुसुनी घेशी गुरुमुखे!
                               राम राम राम अवघेचि म्हणती कोणी न जाणती आत्माराम!

                                                                     -नितीन राम
                                                                  ३० सप्टेंबर २०१०Top